Privacy Voorwaarden

Effectief per 19 maart, 2019

Privacy voorwaarden Atabix Solutions B.V.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. Atabix Solutions B.V. (hierna: Atabix)respecteert en beschermt zowel de privacy van alle bezoekers van haar website www.Atabix.com alsvan de gebruikers van haar applicatie. De rechtsverhouding tussen u en Atabix wordt beheerst doorNederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemmingmet toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wetbescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Atabix

Atabix levert online software op maat. Om deze dienst te kunnen leveren slaat Atabix niet-persoonlijkidentificeerbare data op over de bedrijven en individuen die de website bezoeken. Daarnaast slaatAtabix persoonlijke data op van gebruikers die het contactformulier invullen, of een e-mail sturen aanons contact e-mailadres. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres oftelefoonnummer.

Atabix verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • Zich solliciteert op een vacature bij Atabix via de website;
 • Gebruik maakt van de Atabix website;
 • Contact opneemt met de algemene e-mailadressen van Atabix (info@atabix.com en
 • support@atabix.com);
 • Het contactformulier invult.

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijnonze diensten en/of support niet of beperkt bruikbaar.

Atabix verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken vanonze customer service en HR-dienst. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor devolgende doeleinden:

 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om een e-mailservice tekunnen verzenden;
 • Aanvraag voor een te realiseren applicatie op basis van naam en e-mailadres;
 • Leveren van diensten conform de met u gesloten overeenkomst;
 • Werving en selectie, indien u zich hier specifiek voor hebt aangemeld;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onzegebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalvepersoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op.Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Atabix bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bijafwijzing van uw sollicitatie worden uw persoonlijke gegevens meteen verwijderd. Uwgeanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Atabix draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Atabix maakt gebruik van Amazon Frankfurt voor hosting en opslag van gegevens, die dientengevolge de EU niet verlaten. Atabix beschikt tevens over een goede firewall, en het netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de Atabix website gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Atabix zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Atabix zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Atabix kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van bepaalde diensten.

Atabix is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden waarnaar Atabix in voorkomend geval zou kunnen verwijzen.

Atabix behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Atabix zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.
Gebruik van Cookies
Op de websites van Atabix wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die Atabix plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van
de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Atabix website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Atabix maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe​ ​onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal
Analytics verzamelt Atabix bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht Atabix te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Atabix zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Atabix verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Atabix in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in deze Privacy Voorwaarden

Indien Atabix mocht besluiten haar Privacy Voorwaarden te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Voorwaarden. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacy Voorwaarden te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Atabix dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@atabix.com